Objectius d'Educació Física

Objectius de l'àrea

L’àrea d’educació física en l’etapa de l’educació primària té com a objectiu el desenvolupament de les capacitats següents:

1. Conèixer, acceptar i valorar el propi cos i l’activitat física com a mitjà d’exploració per a l’elaboració de l’autoimatge, l’autoestima i l’autoconfiança.

2. Apreciar els efectes beneficiosos envers la salut de l’exercici físic i de l’adquisició d’hàbits higiènics, alimentaris i posturals.

3. Utilitzar el coneixement del propi cos, les capacitats físiques i les habilitats motrius per resoldre i adaptar el moviment a les necessitats o circumstàncies de cada situació.

4. Seleccionar i aplicar de forma eficaç i autònoma, principis i regles per resoldre problemes motors en la pràctica d’activitats físiques.

5. Participar en jocs com a element d’aproximació als altres, seleccionant les accions i controlant l’execució de les mateixes, prèvia valoració de les pròpies possibilitats.

6. Regular i dosificar l’esforç, assolint un nivell d’autoexigència d’acord amb les pròpies possibilitats i les característiques de la tasca.

7. Explorar les possibilitats i recursos expressius del propi cos per comunicar sensacions, emocions i idees.

8. Compartir i gaudir de l’exercici físic i de l’expressió i comunicació corporal en col·lectivitat mitjançant el joc, la dansa i qualsevol activitat física que comporti el desenvolupament de la persona.

9. Participar en activitats físiques compartint projectes, establint relacions de cooperació per assolir objectius comuns sense discriminacions, per mitjà de la participació solidària, tolerant, responsable i respectuosa i resolent els conflictes mitjançant el diàleg
.
10. Conèixer i valorar la diversitat d’activitats físiques, lúdiques i esportives com a elements culturals, propis i d’altres cultures, mostrant una actitud crítica tant des de la perspectiva de participant com d’espectador/a.