Competències bàsiques i EFL’any 2007 es publica la normativa que presenta les competències bàsiques al currículum català. En aquest espai parlarem d’EF i les competències bàsiques.Competències pròpies de l’àrea d'EF

El desenvolupament personal esdevé una competència central de l’àrea que s’assoleix amb el treball i cura del propi cos i la motricitat, al mateix temps que es reflexiona sobre el sentit i els efectes de l’activitat física, assumint actituds i valors adequats a la gestió del cos i la conducta motriu. Els continguts de l’àrea pretenen donar resposta a necessitats que portin cap al benestar personal i promoguin una vida més saludable i de més qualitat.

La competència en la pràctica d’hàbits saludables de forma regular i continuada contribueix a sentir-se bé amb el propi cos, a la millora de l’autoestima i el desenvolupament del benestar personal.

La competència comunicativa s’assoleix amb l’experimentació del cos i el moviment com instruments d’expressió i comunicació; l’expressió i comunicació de sentiments i emocions individuals i compartides per mitjà del cos, el gest i el moviment i la valoració crítica dels usos expressius i comunicatius del cos.

Aquesta àrea també desenvolupa la competència social centrada en les relacions interpersonals per mitjà de l’adquisició de valors com el respecte, l’acceptació o la cooperació, que seran transferits a l’activitat quotidiana (jocs, esports, activitats en la natura entre altres). Les possibilitats expressives del cos i de l’activitat motriu potenciaran la creativitat i l’ús dels llenguatges corporals per a transmetre sentiments i emocions que humanitzen el contacte personal.

Aportacions a les competències bàsiques

L’àrea d’educació física contribueix al desenvolupament de les competències bàsiques, essencialment a la de coneixement i interacció amb el món, mitjançant la interacció del propi cos i l’espai determinat, el coneixement, la pràctica i la valoració de l’activitat física per preservar la salut. 

També contribueix essencialment en la competència social i ciutadana, ja que ajuda a aprendre a conviure, acceptar les regles per al funcionament col.lectiu, la participació i el respecte envers les diferències i conèixer les possibilitats i limitacions pròpies i alienes.

El reconeixement i l’apreciació de les manifestacions culturals específiques de la motricitat humana col.labora amb la competència cultural i artística

Els intercanvis comunicatius i la valoració crítica dels missatges i estereotips referits al cos procedents dels mitjans d’informació i comunicació, contribueixen al desenvolupament de la competència comunicativa i al tractament de la informació i competència digital. 

El coneixement d’un mateix o mateixa i de les pròpies possibilitats i carències, l’autosuperació, perseverança i actitud positiva, i l’organització individual i col.lectiva contribueixen a la competència aprendre a aprendre i a l’autonomia i iniciativa personal.