Normes EF

Aquí teniu les normes bàsiques a desenvolupar per l’alumnat durant les classes d’Educació Física, normes bàsiques de convivència a desenvolupar durant les classes


* Assistència.- L'assistència a classe es obligatòria, així qualsevol falta d'assistència haurà d'estar degudament justificada mitjançant un justificant mèdic o del pare/mare. La reiteració de faltes sense justificar influirà en l'avaluació. 

* Participació.- L'alumnat haurà de participar de forma activa en les diferents activitats programades. Si per raons justificades no es poguera realitzar un determinat tipus d'exercici o activitat, s'haurà de comunicar al professorat per tal d'adaptar i/o modificar les estratègies per a la seua realització. 

L'alumnat que no porte el material necessari o tingues alguna malaltia o lesió que li impossibilite desenvolupar les classes d'Educació Física de forma continuada, haurà de realitzar un treball d'investigació al voltant de les activitats que s'estan treballant durant la seua absència.

* Seguretat.- S'han d'evitar els objectes que puguen ser potencialment perillosos o puguen distraure l'atenció de la classe (xiclets, rellotges, penjolls, arracades, cadenes, mp3, mòbils, diners, gorres,...). L'alumnat haurà de realitzar únicament les activitats proposades pel professorat, posant especial atenció als aspectes de seguretat relacionats amb les mateixes. 

* Materials.- Els materials esportius necessaris per al desenvolupament de les activitats son responsabilitat de tothom. Per aquest motiu, l'alumnat col·laborarà en la preparació, utilització i arreplegada del material, així com en el bon ús i manteniment del mateix. 

* Alimentació.- L'alumnat tindrà la responsabilitat d'assistir a la classe d'Educació Física havent-se alimentat correctament per a poder afrontar sense incidències les activitats programades, així com hidratar-se durant i després de l'activitat. 

* Esforç.- L'alumnat haurà de mostrar una actitud de superació i esforç per aconseguir els objectius establerts que seran  valorats en l'avaluació. 

* Respecte.- L'alumnat i el professorat seran mereixedors del màxim respecte, per això qualsevol conflicte en les classes d'Educació Física haurà de solucionar-se de forma pacífica mitjançant el diàleg i el consens.