Continguts EF


Aquí trobareu els 5 grans blocs de la nostra àrea a treballar al llarg de l'etapa.

Els continguts d’educació física de cada cicle s’organitzen en cinc apartats: 

1. El cos, imatge i percepció.
2. Habilitats motrius i qualitats físiques bàsiques.
3. Activitat física i salut. 
4. Expressió corporal.
5. El joc.

L’estructuració dels continguts reflecteix cada un dels eixos que donen sentit a l’educació física en l’educació primària: el desenvolupament de les capacitats cognitives, físiques, emocionals i relacionals vinculades a la motricitat, l’adquisició de formes socials i culturals de la motricitat, l’educació en valors i l’educació per a la salut.