Document de competències bàsiques d'EF.

Document de competències bàsiques de l'àmbit de l'educació física. Educació primària

El Departament d’Ensenyament ha publicat el document de Competències bàsiques de l’àmbit de l’educació física. Educació primària.

Núvol de paraules elaborat a partir del contingut íntegre del document
Document de competències bàsiques de l'àmbit de l'educació física. Educació primària

El Decret 119/2015 d’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària, que regula el nou currículum oficial vigent actualment desenvolupa per primera vegada les competències bàsiques i les integra en les àrees de coneixement.
Tot i així es fa necessari oferir als mestres, i en general a la comunitat educativa, un material de suport que inclogui unes referències clares de les competències bàsiques a assolir al final de l’etapa primària i que serveixi de guia per als aprenentatges escolars.
La finalitat d’aquesta publicació és identificar i desplegar les competències bàsiques pròpies de l’àmbit de l’educació física a l’etapa primària amb la qual es pretén ajudar els centres a desenvolupar el currículum de l’àrea d’educació física.

Document de competències bàsiques de l'àmbit de l'educació física. Educació primària
Font: www.xtec.cat
Aquest document conté els següents apartats:
  • La definició i explicació de cadascuna de les vuit competències bàsiques agrupades per dimensions.
  • Una gradació de cada competència en tres nivells d’assoliment al final de l’etapa: nivell 1 satisfactori, nivell 2 notable i nivell 3 excel·lent.
  • Una selecció dels continguts clau del currículum que contribueixen a desenvolupar cada una de les competències.
  • Unes orientacions metodològiques que ofereixen consells i maneres de treballar cada competència a les aules.
  • Unes orientacions d’avaluació que proporcionen pautes de com avaluar cada competència en relació als tres nivells d’assoliment.
  • Una proposta d’indicadors d’avaluació per a cada competència.
  • Un exemple d’activitat d’avaluació per a cada competència.

Un cop aquest document ha estat publicat cal difondre’l i promoure que sigui conegut pels mestres per tal d’afavorir el debat pedagògic i anar modificant i adequant les actuacions a l’aula.
Tanmateix cal tenir en compte que és un document de suport, les seves orientacions són un recurs per als mestres que ha de servir com a referent a l’hora d’elaborar les programacions curriculars partint de les necessitats de cada centre i amb l’objectiu d’afavorir la millora dels resultats de l’alumnat.

Conferència del Dr. Jaume Sarramona de presentació dels documents d’identificació i desplegament de les competènciesEs poden consultar i descarregar en format PDF tots els documents per a la identificació i el desplegament de les competències bàsiques associades a les matèries del currículum a l’educació primària i a l’educació secundària obligatòria des d’aquest enllaç: