Dimensions EF

Nou currículum d’educació física a l’etapa primària

El dia 23 de juny es va publicar el Decret 119/2015 d’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària, que regula el nou currículum.
El currículum s’organitza en àmbits que agrupen, segons la seva afinitat i el seu caràcter complementari, les àrees de coneixement.
En aquest decret s’estableix que els alumnes han de cursar un total de nou àrees que estan englobades en sis àmbits.
L’àrea d’educació física es troba inclosa dins l’àmbit d’educació física.
Formen part de cada àmbit, i en el cas de l’àmbit d’educació física coincideixen amb l’àrea d’educació física, els elements següents:
  • Les competències bàsiques pròpies de cada àmbit agrupades en dimensions: competències vinculades directament a un àmbit, que l’alumne ha d’assolir en acabar l’etapa i que contribueixen a l’assoliment de les competències bàsiques. S’entén per competència bàsica la capacitat d’una persona de resoldre problemes reals en contextos diversos integrant coneixements, habilitats pràctiques, actituds i altres components socials i de comportament que es mobilitzen conjuntament per assolir una acció eficaç i satisfactòria.
  • Els continguts clau de cada dimensió: continguts que contribueixen en major mesura al desenvolupament de les competències de cada una de les dimensions.
  • Els continguts de cada àrea establerts per cicles: objectes d’aprenentatge i sabers, coneixements, conceptes, procediments i actituds que degudament combinats i contextualitzats permeten assolir les competències bàsiques. Es presenten agrupats per blocs de continguts.
  • Els criteris d’avaluació de cada àrea establerts per cicles: enunciats que expressen el tipus i grau d’aprenentatge que s’espera que hagin obtingut els alumnes en un moment determinat i que han de ser el referent per les diferents avaluacions.
  • Les orientacions metodològiques de cada àmbit: criteris per dissenyar activitats d’aprenentatge de caràcter competencial. Fan referència a la tipologia d’activitats, a la temporització, als materials o recursos a utilitzar, a l’organització social de l’aula i a les mesures personalitzades per atendre la diversitat.
  • Les orientacions per a l’avaluació de cada àmbit: indicacions per a l’avaluació del procés d’ensenyament i aprenentatge que inclouen criteris i instruments que permeten valorar l’assoliment de les competències bàsiques pròpies de cada àmbit per part de l’alumne i contribuir a l’autoregulació del seu aprenentatge. Fan referència al caràcter formatiu de l’avaluació.
A l’annex 1 es descriuen les competències bàsiques que cal assolir al final de l’educació obligatòria.
L’annex 2 identifica i desenvolupa les competències bàsiques pròpies dels diferents àmbits de l’educació primària. És en aquest annex on es desenvolupa detalladament el currículum de l’àmbit i l’àrea d’educació física.
L’annex 3 identifica i desenvolupa les competències de l’àmbit digital que requereixen, per a la seva adquisició, la participació i confluència de diferents àrees degut al seu caràcter transversal.
En l’annex 4 s’estableixen els horaris lectius mínims i globals de l’etapa per a cadascuna de les àrees del currículum, computant 35 setmanes lectives per curs a raó de 25 hores setmanals.
L’àrea d’educació física ha de comptar amb un mínim de 385 hores lectives al llarg de l’etapa primària, el que es tradueix en un mínim de 128 hores per cicle i 64 per curs. Això és pràcticament 2 hores setmanals.
Pel que fa a l’àrea d’educació física, s’ha dividit en quatre dimensions. Cada dimensió està integrada per dues competències.
Nou currículum d'educació física a l'etapa primària
A cada dimensió se li han associat uns continguts clau.
Nou currículum d'educació física a l'etapa primària
Aquests són els continguts de l’àrea d’educació física agrupats per cicles. He intentat establir una seqüenciació al llarg de l’etapa dels continguts dels diferents blocs, agrupats per cicles, i els he vinculat amb les competències pròpies de l’àrea i amb els criteris d’avaluació.

Nou currículum d'educació física a l'etapa primària

Nou currículum d'educació física a l'etapa primària

Nou currículum d'educació física a l'etapa primària

Nou currículum d'educació física a l'etapa primària

Nou currículum d'educació física a l'etapa primària
Nou currículum d'educació física a l'etapa primària